Základní Škola VápennáVápenná 262, 790 64 Vápenná, tel.: 584 439 085, e-mail: zs.vapenna@centrum.cz
Základní Škola Vápenná

 

Tělesná výchova je nezastupitelnou složkou výchovy. Jejím hlavním cílem je přispívat k všestrannému a harmonickému rozvoji žáků upevňováním zdraví, rozvojem pohybových schopností, prohlubováním pohybových dovedností a vědomostí tvořících součást tělesné kultury a formováním pozitivních vlastností osobnosti.

V dnešní mobilní době, kdy děti prosedí u svých počítačů a telefonů daleko více času než kdy předtím, je více než žádoucí je motivovat a podporovat v jakékoliv sportovní aktivitě. Proto je také tělesná výchova tolik důležitým předmětem v základním vzdělávání dětí. Našim cílem není jen vyvolat v žácích pocit, že se musí hýbat, ale především motivovat je, povzbuzovat k lepším výkonům a nabízet jim nové možnosti, nové sporty, až nakonec přeci jen naleznou sport, který je osloví a bude je bavit. Významnou úlohu plní i cvičení před vyučováním, cvičení o přestávkách, domácí pohybové úkoly a zájmová sportovní kroužky na škole.

Tělocvik ale není jen o sportu a pohybu. Žáci se rovněž učí spolupracovat, přebírají odpovědnost za své zdraví i zdraví a bezpečnost svých spolužáků. Učí se rozumět férovému sportovními chování, přijímat prohru a respektovat pravidla.

Výuková úsilí učitele a učební činnost žáků v TV směřuje k těmto cílům:

•    osvojit si nové pohybové dovednosti, kultivovat svůj pohybový projev a správné držení těla

•    orientovat se v ukazatelích tělesné zdatnosti a jejich měření

•    osvojit si základní soubory cvičení s kompenzačními, relaxačními a vyrovnávacími účinky

•    zvládnout základní organizační, hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění vhodné pohybové činnosti

•    kladně prožívat pohybovou činnost a využívat ji k překonávání negativních tělesných a duševních stavů

•    pociťovat radost ze zvládnutého pohybu a chápat ho jako vhodnou náplň volného času

•    chápat sociální vztahy a role ve sportu

 

PRAVIDLA CHOVÁNÍ A BEZPEČNOSTI V HODINÁCH TĚLESNÉ VÝCHOVY

Žáci jsou poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví vždy před první hodinou tělesné výchovy ve školním roce. Provozní řád tělocvičny visí na chodbě v prostorách před kabinetem TV.

Povinností žáků je nosit do tělesné výchovy cvičební úbor a vhodnou sportovní obuv. Cvičebním úborem se rozumí sportovní oblečení přizpůsobené povětrnostním podmínkám. Sportovní obuv je dvojí. Do tělocvičny žáci nosí čisté tenisky se světlou, ideálně protiskluzovou podrážkou. V případě, že tělocvik probíhá venku, si žáci nosí druhý pár sportovních tenisek. Nejsou vhodné sandály ani vycházkové boty.

Mobilní telefony, hodinky, řetízky či jiné ozdoby žáci odkládají před vyučovací hodinou vyučujícímu, který je uzamkne v kabinetu. Za cennosti a mobilní zařízení odložené v šatnách nebo jinde v prostorách tělocvičny vyučující nezodpovídá.

Omluvenky

Necvičící předkládá písemnou omluvenku podepsanou zákonným zástupcem žáka před vyučovací hodinou vyučujícímu. Žák, který se před nebo během cvičení necítí zdráv nebo má jiné zdravotní potíže, upozorní vyučujícího, který přihlédne k okolnostem a rozhodne o jeho další účasti na cvičení.

Jestliže má žák zdravotní omezení, předkládá písemné doložení potvrzené lékařem vyučujícímu na začátku školního roku.

Úrazy

Jakékoliv zranění nebo úraz žák ihned oznámí vyučujícímu.

 

PRAVIDLA HODNOCENÍ A KLASIFIKACE V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ

V tělesné výchově se s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka hodnotí jeho všeobecná tělesná zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví. Nedílnou součástí hodnocení je také žákova příprava do hodiny tělesné výchovy, jeho aktivní účast v hodinách, jeho zájem a ochota se zdokonalovat či reprezentovat školu ve sportovních soutěžích a znalosti pravidel sportů a sportovních her.


 

 

Novinky

 

Kontakt

Základní škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace

Vápenná 262, 790 64 Vápenná

tel: +420 584 439 085

mobil:

+420 584 439 085- ředitelna
+420 604 217 644 - Montessori
+420 731 217 455 - sborovna 2. stupeň
+420 775 148 121 - školní družina
+420 584 439 094 - mateřské škola

e-mail: zs.vapenna@jes.cz

IČO: 750 288 91

Datová schránka: b39mtc9

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku u krajského soudu v Ostravě, v oddílu Pr, vložce č. 423

Provozováno CMS / E-shop (c)2023 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies