Základní Škola VápennáVápenná 262, 790 64 Vápenná, tel.: 584 439 085, e-mail: zs.vapenna@centrum.cz
Základní Škola Vápenná

Organizační pokyny k nástupu II. stupně

 Základní škola Vápenná, okres Jeseník

 

Organizační pokyny spojené s nástupem žáků II. stupně do školy

Vážení rodiče, od 8.6.2020 bude možné, aby se žáci II.stupně účastnili konzultačních hodin, které budou zřízeny pro každou třídu v jiný den tak, aby byly zachovány provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.

Obsah a forma výuky

 • Obsahem setkávání budou konzultace s třídním učitelem a konzultace za účelem objasnění nebo upevnění učiva v předmětech – matematika, česky jazyk, angličtina, naukové předměty.
 • Konzultace budou probíhat od 8. 6. 2020 jednou týdně pro každou třídu (pondělí- 6.tř., úterý- 7.tř., středa- 8.tř., čtvrtek- 9.tř.)- od 8:00- 11:20 tak, aby dojíždějící děti stihly autobusy).
 • Konzultace v jednotlivých předmětech budou probíhat po 45 min s 10 min přestávkou (mezi 2. a 3. konzultací bude 15-20ti minutová přestávka na svačinu).
 • Přítomnost žáků není povinná, rodiče ale sdělí (email, telefon) třídnímu učiteli do 2. 6. 2020, zda žák nastoupí.
 • Při prvním vstupu do školy předloží žák vyplněný formulář (viz příloha), ve kterém svým podpisem zákonný zástupce stvrzuje, že byl seznámen s vymezením rizikových skupin (viz níže) stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR, a také svým podpisem stvrzuje čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
 • Všichni žáci budou mít nadále možnost vzdělávat se distanční formou prostřednictvím zavedených týdenních plánů.

 

Organizace provozu v souvislosti s přítomností žáků v základní škole

Příchod do školy a ze školy, pohyb před školou a v budově školy

Při cestě do školy, ze školy a pohybu v budově školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky při příchodu i odchodu ze školy a také ve společných prostorách školy.
 • Zákaz shromažďování před školou.
 • Žáci jednotlivých tříd budou do školy přicházet v 7:50 (bočním vchodem u šatny  9.tř.) s plynulým přechodem ze šatny do kmenové třídy pod dohledem vyučujícího.
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor bude organizovaná tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

Podmínky hygienických a organizačních opatření ve třídě

 • Po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce.
 • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15.
 • Bude dodržena zásada - jeden žák v lavici ve třídě.
 • Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), budou roušky povinně nasazeny i ve třídě.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku umyjí a vydezinfikují ruce ve své třídě.
 • V každé třídě bude často větráno.

 

Postup při podezření na možné příznaky covid-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a budou kontaktováni zákonní zástupci žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

 

Žák, který patří do tzv. „rizikové skupiny“

Do rizikové skupiny patří žák, který naplňuje alespoň jeden z bodů níže uvedeného seznamu nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

a) Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

b) Onemocnění srdce anebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

c) Porucha imunitního systému, např. při imunosupresivní léčbě (steroid, HIV, apod.), při protinádorové léčbě, po transplantaci solidních orgánů či kostní dřeně

d) Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

e) Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

f) Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

g) Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Pokud žák patří do rizikové skupiny, doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

 

Ve Vápenné dne 28. 5. 2020                                              Mgr. Zdeněk Hořava, ředitel školy

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE STAŽENÍ ZDE

Publikováno: čtvrtek 28. května 2020 19:11

Novinky

 

Kontakt

Základní škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace

Vápenná 262, 790 64 Vápenná

tel: +420 584 439 085

mobil:

+420 584 439 085- ředitelna
+420 604 217 644 - zástupce ředitele
+420 732 546 744 - sborovna 1. stupeň
+420 731 217 455 - sborovna 2. stupeň
+420 775 148 121 - školní družina
+420 584 439 094 - mateřské škola

e-mail: zs.vapenna@jes.cz

IČO: 750 288 91

Datová schránka: mdm6hw

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku u krajského soudu v Ostravě, v oddílu Pr, vložce č. 423

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies